TRUYỀN THỐNG KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC

IMG 2485
 

  KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC
"53 năm ấy biết bao nhiêu tình"

I. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ

Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 856 841.

Email: khoatamlygiaoduc@dhsptn.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

Vào mùa thu năm 1966, tại huyện Đại Từ - một vùng chiến khu xưa của tỉnh Thái Nguyên, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được ra đời. Lúc này đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ rất khốc liệt. Miền Bắc vừa hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trước tình hình đó, sự ra đời của một trường Đại học Sư phạm là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Trường gồm 7 khoa: Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh và một tổ bộ môn chung trực thuộc trường, trong đó có bộ môn Tâm lý - Giáo dục. Đến năm 1970, trường dời từ huyện Đại Từ về khu Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên. 

Từ ngày đầu thành lập, trong suốt những năm tháng chiến tranh, cán bộ giảng dạy tổ bộ môn Tâm lý - Giáo dục đã cố gắng vượt bậc, vượt qua khó khăn gian khổ, tham gia tốt vào hoạt động đào tạo của nhà trường. Các thế hệ sinh viên lần lượt trưởng thành. Những tri thức về lĩnh vực Tâm lý - Giáo dục trở thành một phần của "hành trang" nghề nghiệp, giúp họ thành công trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

Ngày 26 tháng 03 năm 1996, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định thành lập Khoa Tâm lý - Giáo dục thuộc trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của khoa Tâm lý - Giáo dục.

Từ năm 1996 đến nay khoa Tâm lý - Giáo dục ngày một lớn mạnh. Cùng với việc góp phần đào tạo đội ngũ giáo viên phổ thông và hệ cử nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của trường và Đại học Thái Nguyên, khoa Tâm lý - Giáo dục đã đào tạo được nhiều cán bộ giảng dạy chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục cho các trường Cao đẳng và Đại học, đào tạo cán bộ có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc các lĩnh vực Quản lý giáo dục, Giáo dục học. Khoa Tâm lý - Giáo dục nói riêng, trường ĐH Sư phạm nói chung đã cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của nước nhà nhiều nhà Giáo dục, Quản lý Giáo dục, cán bộ khoa học tâm huyết và giàu năng lực, nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị…

Suốt 53 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhờ sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo trường và Đại học, đặc biệt nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ thầy trò khoa Tâm lý - Giáo dục, Khoa đã thực sự góp phần vào quá trình phát triển chung của trường ĐH Sư phạm, đồng thời góp phần thực hiện tốt sứ mệnh của nhà trường trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO KHOA

1. Bộ máy lãnh đạo Khoa 

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ /
Nhiệm vụ đảm nhiệm
Số điện thoại/ Email
1
1huyen
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Bí thư chi bộ/Trưởng khoa
Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Nghiên cứu khoa học; Đào tạo Nghiên cứu sinh.
0983856727
thanhhuyen191177
@dhsptn.edu.vn
2
14co thu
ThS. Đầu Thị Thu Phó trưởng khoa
Phụ trách công tác Quản lý sinh viên; Thực tế, Thực tập.
0915462446
dauthusp@gmail.com
3
2ha linh
TS. Hà Thị Kim Linh Chi ủy viên/Phó trưởng khoa
Phụ trách Đào tạo chính quy; Vừa làm vừa học; Đào tạo Thạc sỹ; Thanh tra khảo thí.
0982207398
htklinh266@gmail.com
 
2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng
- Đào tạo Đại học; Sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ).
- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm; Nghiệp vụ Quản lý giáo dục; Nghiệp vụ Công tác Đoàn - Đội.
- Nghiên cứu khoa học.
2.2. Nhiệm vụ
* Đào tạo, bồi dưỡng
- Đào tạo giảng viên giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học cho trường Cao đẳng, Đại học và các cơ sở giáo dục khác.
- Đào tạo cán bộ nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học cho các cơ sở nghiên cứu; chuyên gia tư vấn, tham vấn tâm lý - giáo dục; nhân viên công tác xã hội trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.
- Đào tạo cán bộ, chuyên viên trong các tổ chức đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên các cấp của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.
- Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành: Giáo dục học, Quản lý giáo dục.
- Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên các trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học; bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp; bồi dưỡng Nghiệp vụ Công tác Đoàn - Đội cho sinh viên, giáo viên, cán bộ, chuyên viên...
* Nghiên cứu khoa học
- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc lĩnh vực: Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục... nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
- Nghiên cứu xây dựng, phát triển chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo đại học, sau đại học, chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo hiện nay.
* Các hoạt động đáp ứng nhu cầu xã hội
Tư vấn, tham vấn tâm lý - giáo dục cho các tổ chức, trường học, cá nhân có nhu cầu.
- Thực hiện công tác xã hội trong trường học và cộng đồng.
2.3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện tại Khoa có 21 cán bộ, trong đó:
- Số cán bộ, giảng viên có học hàm Giáo sư: 01
- Số cán bộ, giảng viên có học hàm Phó giáo sư: 03
- Số cán bộ, giảng viên có học vị Tiến sĩ: 05
- Số cán bộ, giảng viên có học vị Thạc sĩ:12
- Số cán bộ có chức danh giảng viên cao cấp: 04
- Số cán bộ có chức danh giảng viên chính: 02
- Số cán bộ đang đi học nghiên cứu sinh: 05.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG
1. Đào tạo
1.1. Đào tạo Đại học

          Khoa đã đào tạo được 20 khóa với gần 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay, Khoa đang đào tạo 4 khóa sinh viên với số lượng gần 100 sinh viên. Đa số sinh viên tốt nghiệp ra trường đã tìm được việc làm đúng ngành, nghề.
1.2. Đào tạo Sau đại học
* Thạc sỹ
          Từ năm 2001, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục học. Từ năm 2006, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Đến nay Khoa đã đào tạo được hơn 700 học viên. Số học viên hiện đang đào tạo là gần 300 học viên.
* Tiến sỹ Lý luận & Lịch sử giáo dục
          Từ năm 2004, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Lý luận & Lịch sử giáo dục với hơn 30 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án cấp Nhà nước và cấp Đại học. Hiện nay Khoa đang đào tạo hơn 20 nghiên cứu sinh.
* Tiến sỹ Quản lý Giáo dục
          Năm 2012, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Hiện Khoa có 32 nghiên cứu sinh đang theo học.
2. Bồi dưỡng
2.1. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
          Trong 5 năm gần đây, Khoa đã bồi dưỡng cho trên 3000 đối tượng chưa qua đào tạo Nghiệp vụ sư phạm. Chỉ tính riêng trong năm học 2017 - 2018, Khoa đã bồi dưỡng được gần 800 giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng.
2.2. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục
          Khoa đã bồi dưỡng được khoảng 1500 cán bộ quản lý giáo dục các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên cho các tỉnh: Cao Bằng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên,…
2.3. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội
          Trung bình mỗi năm Khoa thực hiện bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội  cho gần 700 sinh viên trong, ngoài trường và các đối tượng khác có nhu cầu.

V. CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Tâm lý học

 

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ /
Nhiệm vụ đảm nhiệm
Số điện thoại/ Email
1
P Hoa
TS. Lê Thị Phương Hoa Phó bí thư/Trưởng bộ môn/Giảng viên
 
0986167716
lephuonghoadhsptn@gmail.com
2
P Hieu
PGS. TS. Phí Thị Hiếu Phó trưởng bộ môn/Giảng viên 01656634388
hieusptn@gmail.com
3
Hang
PGS. TS. Phùng Thị Hằng Giảng viên 0978378399
hangdhsptn62@gmail.com
4
Co Chuc
ThS. Nguyễn Thị Chúc Giảng viên 0982724600
chuc.sptn@gmail.com
5
14co thu
ThS. Đầu Thị Thu Phó trưởng khoa/Giảng viên 0915462446
dauthusp@gmail.com
6
Cuong
ThS. Phạm Văn Cường Chủ tịch Công đoàn/GVCN K52/Giảng viên 0982030680
pvc.dhsptn@gmail.com
7
Nhu Hoa
ThS. Lê Như Hoa Trợ lý sinh viên/Giảng viên 0976759693
hoa.2207@gmail.com
8
Nhung
ThS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung Trợ lý Đào tạo/Bí thư CĐCBGD/Giáo viên chủ nhiệm K50/Giảng viên 0974262648
nhungndh@gmail.com

2. Bộ môn Khoa học Giáo dục

 

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ /
Nhiệm vụ đảm nhiệm
Số điện thoại/ Email
1
Le Linh
TS. Lê Thùy Linh Trưởng bộ môn/Giảng viên 0979438777
lethuylinhsptn@gmail.com
2  
1huyen 1
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Bí thư chi bộ/Trưởng khoa/Giảng viên 0983856727
thanhhuyen191177
@dhsptn.edu.vn
3  
2ha linh
TS. Hà Thị Kim Linh Chi ủy viên/Phó trưởng khoa/Giảng viên 0982207398
htklinh266@gmail.com
4
Ngoc
TS. Nguyễn Thị Ngọc Trợ lý Sau ĐH/Giảng viên 0912024817
violetsptn@gmail.com
5
Thao
ThS. Đặng Thị Phương Thảo Bí thư Liên chi đoàn/GVCN K51/Giảng viên 0983280884
phuongthao.dhsptn@gmail.com
6  
Thang
ThS. Hoàng Trung Thắng Phó trưởng BM/Giảng viên 0987615775
caycanhtrungthang@gmail.com
7  
Hieu
ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu Trợ lý Khoa học/GVCN K53/Giảng viên 0972752000/
0915212911
nguyenngochieutlgd@gmail.com
8
Son
ThS. Lê Hồng Sơn Trợ lý Khoa học/Giảng viên 01699037047
sonle.tlgd@gmail.com
9
D Thu
ThS. Đàm Thị Kim Thu Trợ lý Thanh tra Khảo thí/Phó bí thư CĐCBGD/Giảng viên 0904244476
linh.thudtk@gmail.com
10
Hung Linh
TS. Phạm Hùng Linh Giảng viên hunglinhp@dhsptn.edu.vn
11
THAY QUANG
GS.TS.NGƯT. Phạm Hồng Quang Hiệu trưởng/Giảng viên 02803750740
quangdhsptn@yahoo.com
12
CO TINH
PGS. TS. Nguyễn Thị Tính Phó Hiệu trưởng/Giảng viên 02803856886
tinh1964@gmail.com
13
ThS. Nguyễn Thanh Tú Cán bộ phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD/Giảng viên 0979947298
tunt@dhsptn.edu.vn
14
Thanh
ThS. Nguyễn Thị Thanh Văn phòng khoa 0988346505
thanhnt85.tlgd@gmail.com

  VI. CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

- Kết quả đào tạo Đại học:

Hiện nay khoa đang đào tạo Đại học với 3 chuyên ngành: SP Tâm lý - Giáo dục, Tâm lý học giáo dục (TLH Trường học) và Quản lý giáo dục
+ Tham gia đào tạo 53 khoá chính quy và nhiều khoá tại chức khác thuộc các khoa cơ bản của Trường.

+ Số lượng khoá đã đào tạo thuộc chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục: 17

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 13

Số lượng sinh viên đã đào tạo: 852

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 690

Đại đa số sinh viên tốt nghiệp ra trường đã tìm được việc làm đúng ngành, nghề đào tạo.

- Kết quả đào tạo Sau đại học:

Hiện nay khoa đang đào tạo Thạc sĩ với 2 chuyên ngành: Quản lý giáo dục và Giáo dục học.

Số khoá đào tạo thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục: 25

Số khoá đào tạo thuộc chuyên ngành Giáo dục học: 17

Số khoá đào tạo Tiến sĩ với chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Giáo dục học: 13; Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 05.

VII. CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CỦA KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC TỪ NHỮNG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP CHO ĐẾN 2010
 

1. Nhà giáo ưu tú Phùng Đức Hải

- Ngày tháng năm sinh: 08/08/ 1935

- Nơi cư trú: xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

- Qúa trình công tác:

Thầy Phùng Đức Hải là Tổ trưởng tổ Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (tiền thân của Khoa Tâm lý - Giáo dục,
Trường ĐHSP - ĐHTN hiện nay) từ năm 1966 đến năm 1990. Thầy đã gắn bó và có nhiểu đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục-Đào
tạo của Trường, cho sự phát triển của Tổ bộ môn cho đến khi nghỉ hưu (năm 1990). Thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu
Nhà giáo ưu tú đầu tiên của Trường vào năm 1990.

2. PGS. TS. Nguyễn Bá Dương

- Ngày tháng năm sinh: 24/02/1952

- Nơi cư trú: số nhà 16, ngõ 93, phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Qúa trình công tác:

PGS.TS. Nguyễn Bá Dương là Tổ trưởng tổ Tâm lý - Gi áo dục, Trường ĐHSP Việt Bắc từ năm 1990 đến năm 1992. Từ năm 1993 Thầy
chuyển công tác về Học viện Chính trị Hành chính Khu vực I, Hà Nội và đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Khoa Tâm lý học (từ 1993
đến 1997), Trưởng phòng Quản lý Đào tạo (từ 1997 đến 2000), Trưởng Khoa Tâm lý học (từ 2001 đến 2006), Trưởng Khoa Xã hội
học - Tâm lý lãnh đạo, quản lý (từ 2006 đến 2012).

3. TS. Phan Hữu Tham

- Ngày tháng năm sinh: 12/04/1946

- Nơi cư trú: Tổ 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Qúa trình công tác:

TS. Phan Hữu Tham là Tổ trưởng tổ Tâm lý - Gi áo dục, trường ĐHSP Việt Bắc từ năm 1993 đến 1996. Từ năm 1996 đến 2005, Thầy là
Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Gi áo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN. Thầy có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo của Khoa,
đặc biệt là lĩnh vực giảng dạy Tâm lý học.

4. PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

- Ngày tháng năm sinh: 11/10/1964

- Nơi cư trú: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Nhân văn miền núi, Trường ĐHSP - ĐHTN

- Qúa trình công tác ở Khoa:

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính là Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN từ năm 2005 đến năm 2010. Cô đã có nhiều
đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Khoa, của Trường, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo Sau đại học.

5. PGS.TS. Phùng Thị Hằng

- Ngày tháng năm sinh: 25/8/1962

- Nơi cư trú: Tổ 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Chức vụ hiện tại: Giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN

Hang

- Qúa trình công tác ở Khoa:

PGS.TS. Phùng Thị Hằng là Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN từ năm 2010 đến năm 2015. Cô đã có nhiều
đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Khoa, của Trường, đặc biệt trong lĩnh giảng dạy, nghiên cứu Tâm lý học, đào tạo Sau đại học.

6. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Ngày tháng năm sinh: 19/11/1977

- Nơi cư trú: Thái Nguyên.

- Chức vụ hiện tại: Bí thư chi bộ/Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN

Co Huyen

- Qúa trình công tác ở Khoa:

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền là Bí thư chi bộ (từ 9/2017 đến nay) và Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN (ừ 8/2015 đến nay). Cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Khoa, của Trường, đặc biệt trong lĩnh giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo Sau đại học.

VIII. CÁC THẦY, CÔ GIÁO CỦA KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC ĐÃ HOẶC ĐANG ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CẤP TRƯỜNG

1. GS. TSKH - NGND Nguyễn Văn Hộ

- Ngày tháng năm sinh: 19/12/1943

- Nơi cư trú: Tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 - Qúa trình tham gia công tác lãnh đạo cấp Trường:

GS.TSKH - NGND Nguyễn Văn Hộ là Hiệu trưởng Trường Đại học Đại cương - ĐHTN nhiệm kỳ 1995 - 1996, là Hiệu trưởng Trường ĐHSP - ĐHTN nhiệm kỳ 1996 - 2001. Thầy có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, cho sự phát triển của Khoa, của Trường, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo Sau đại học. Có nhiều công trình nghiên cứu của Thầy đã được vận dụng vào thực tiễn dạy học và giáo dục. Với những đóng góp to lớn ấy, thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 1998, đến năm 2006 thầy tiếp tục được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo nhân dân.

2. GS.TS - NGƯT. Phạm Hồng Quang

- Ngày tháng năm sinh: 18/02/1964

- Nơi cư trú: Tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Qúa trình tham gia công tác lãnh đạo cấp Trường:

GS.TS - NGƯT. Phạm Hồng Quang là Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP - ĐHTN nhiệm kỳ 2005 - 2010, là Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015-2020. Thầy có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của Khoa, cho sự phát triển chung của nhà trường. Năm 2008 thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Hiện nay, với vai trò lãnh đạo trong Ban Giám hiệu nhà trường, thầy tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo của Khoa, đặc biệt là đào tạo Sau đại học. Nhiều công trình nghiên cứu của thầy trở thành tài liệu giảng dạy, học tập hữu ích cho giảng viên, học viên, sinh viên chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục, Quản lý giáo dục.

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

- Ngày tháng năm sinh: 11/10/1964

- Nơi cư trú: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Nhân văn miền núi, Trường ĐHSP - ĐHTN

- Qúa trình công tác ở Khoa:

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính là Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN từ năm 2005 đến năm 2010. Cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Khoa, của Trường, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo Sau đại học. Hiện nay, với vai trò lãnh đạo trong Ban Giám hiệu nhà trường, cô tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo của Khoa, đặc biệt là đào tạo Sau đại học. Nhiều công trình nghiên cứu của cô trở thành tài liệu giảng dạy, học tập hữu ích cho giảng viên, học viên, sinh viên chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục, Quản lý giáo dục.

IX. CÁC THẦY CÔ GIÁO CỦA KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC ĐÃ HOẶC ĐANG ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TẠI CÁC ĐƠN VỊ, TRƯỜNG KHÁC

1. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Ngày tháng năm sinh: 30/08/1958

- Nơi cư trú: số nhà 25, ngách 19, ngõ 120, Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1979 đến 1996

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Vụ trưởng Vụ các trường Chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

2. PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh

- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1957

- Nơi cư trú: 124 Lilama, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1979 đến 1988

- Chức vụ đã đảm nhận tại đơn vị công tác hiện nay: Phó Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội.

3. ThS. Nguyễn Thị Mẫn

- Ngày tháng năm sinh: 01/07/1961

- Nơi cư trú: Tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1990 đến 2005

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP – ĐHTN.

4. TS. Trần Thị Minh Huế

- Ngày tháng năm sinh: 01/07/1977

- Nơi cư trú: Tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1999 đến 2011

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Trưởng khoa Khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐHSP – ĐHTN.

5. TS. Đinh Đức Hợi

- Ngày tháng năm sinh: 29/01/1977

- Nơi cư trú: Tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1999 đến 2012

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non.

6. TS. Nguyễn Thị Út Sáu

- Ngày tháng năm sinh: 25/08/1982

- Nơi cư trú: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 2004 đến 2016

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non.


X. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC

1. GIẢNG VIÊN

1.1. Đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên

*  Đề tài cấp Bộ

Đã thực hiện: 21
Đang thực hiện: 07

*  Đề tài cấp cơ sở

Đã thực hiện: 28
Đang thực hiện: 01

* Các công trình nghiên cứu tập trung vào các vấn đề chính sau:

- Xây dựng kế hoạch và bài giảng điện tử cho các môn học, xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

- Nghiên cứu trình độ, năng lực, các phẩm chất nhân cách của giáo viên.

- Nghiên cứu trình độ, năng lực, khả năng, đặc điểm đặc trưng tâm lý, bản sắc văn hoá dân tộc của học sinh, sinh viên.

- Nghiên cứu đạo đức, lối sống, tình bạn, tình yêu, đặc điểm và môi trường giao tiếp, hoạt động, những khó khăn và khả năng thích ứng của học sinh, sinh viên trong hoạt động và trong quá trình phát triển khi thay đ ổi môi trường sống.

- NC xây dựng mô hình đào tạo giáo viên, mô hình hướng nghiệp và các biện pháp hình thành, phát triển các kỹ năng, năng lực của giáo viên và học sinh

- NC xây dựng bộ tiêu chí đánh giá học sinh, các trường học

1.2. Biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng và sách tham khảo

- Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa đã xuất bản hơn 60 đầu sách chuyên khảo, giáo trình.Hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng hơn 100 tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trường Đại học sư phạm và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

1.3. Các bài báo đã được đăng tải trên các tạp chí:

- Báo Quốc tế: 15

- Báo Trung ương: 260

- Báo khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên: 130

2. SINH VIÊN
2.1. Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
Đã thực hiện: 260
Đang thực hiện: 23
Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được nghiệm thu và đánh giá tốt, trong đó có một số đề tài đạt giải cao các cấp như sau: 03 công trình đạt giải khuyến khích (cấp Bộ) và 01 công trình đạt giải ba (cấp tỉnh); 03 công trình đạt giải sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên và nhiều đề tài đạt giải cấp Trường. 
2.2. Các công trình nghiên cứu của sinh viên tập trung vào những vấn đề:

- Đặc điểm tâm lý, nhân cách của con người qua các thời kỳ phát triển (Từ lọt lòng đến thanh niên học sinh, sinh viên).
- Đặc điểm tâm lý, nhân cách, phẩm chất, năng lực của giáo viên các cấp (từ mầm non đến đại học).
- NC nội dung chương trình, phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học và giáo dục ở trường mầm non, tiểu học, trung học và đại học.
- NC các hiện tượng tâm lý xã hội như: Phong tục, tập quán, truyền thống, những đặc trưng tâm lý các dân tộc thiểu số và địa phương.
- Xác định trình độ nhận thức, thái độ, hành vi của các lứa tuổi và những vấn đề xá hội như: Giới tính, bình đẳng giới, tình bạn, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, an toàn khi tham gia giao thông, tài nguyên, môi trường...
- NC thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên, các tệ nạn xã hội, xây dựng các nội dung, biện pháp giáo dục, giáo dưỡng cho học sinh, sinh viên

XI. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN, HỌC VIÊN KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC

Là một trong những Khoa có số lượng sinh viên không nhiều so với các khoa khác trong trường, các thế hệ thầy trò khoa TL - GD đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD - ĐT. Đến nay Khoa đã đào tạo được 20 khóa sinh viên (từ K34 đến K53) với hơn 800 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Về học tập, hàng năm tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc và giỏi chiếm tỷ lệ 5%; khá: 45%; về rèn luyện: 80% số sinh viên xếp loại tốt và khá; về NCKH nhiều sinh viên đạt giải cao. Sinh viên khoa TL - GD tốt nghiệp ra trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên nhiều cương vị công tác khác nhau ở khắp các vùng miền của Tổ quốc. Nhiều sinh viên tốt nghiệp từ Khoa đã phát huy được khả năng của mình, luôn học tập, phấn đấu và rèn luyện để trở thành những giảng viên giỏi, những nhà khoa học lớn, những nhà quản lý thành công, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Hiện nay số sinh viên trong Khoa đang được đào tạo là gần 100 sinh viên.

Khác với sinh viên các khoa khác, sinh viên khoa TL - GD sau khi tốt nghiệp ra trường có rất nhiều cơ hội việc làm. Ví dụ như:

- Là giảng viên giảng dạy TLH, GDH tại các trường CĐSP, ĐHSP, khoa SP và các cơ sở GD - ĐT khác.

- Là cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu, các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia kiểm định chương trình giáo dục tại các Sở GD-ĐT, các trường CĐ, ĐH.

- Chuyên gia tư vấn, tham vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục, trung tâm tư vấn trong trường học và trong cộng đồng.

- Cán bộ phụ trách hoạt động văn hóa trong các tổ chức, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước.

- Có khả năng học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

Thực tế hiện nay, sinh viên khoa TL-GD tốt nghiêp ra trường đã và đang là giảng viên giảng dạy TLH, GDH...ở các trường chuyên nghiệp như CĐSP, ĐHSP, các cơ sở GD khác như: Học viện Biên Phòng, học viện Lục quân, Trung cấp Cảnh Sát, An ninh, các chuyên gia tâm lý trong các trung tâm tư vấn tâm lý, trung tâm dạy trẻ tự kỷ, các cán bộ ở các TTGDTX, Sở LĐ-TB&XH...

Sinh viên Khoa TL-GD khi ra trường ngoài việc giảng dạy tại các trường sư phạm, an ninh, quân đội…Họ còn có khả năng tham gia vào nhiều lĩnh vực khác, nhiều sinh viên bước đầu đã khẳng định được mình và có những thành công trong cuộc sống.

Dưới đây là một số chân dung một số sinh viên, học viên từng học tập tại Khoa Tâm lý – Giáo dục:

1. Cựu sinh viên Lê Ngọc Linh

- Khóa học: Lớp K34 Tâm lý giáo dục (1999 - 2003)

- Đơn vị công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên

- Chức vụ: Bí Thư Tỉnh Đoàn; Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

 

2. Cựu sinh viên Vũ Tuấn Anh

- Khóa học: Lớp K34 Tâm lý giáo dục (1999 - 2003)

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Phong Thổ tỉnh Lai Châu

- Chức vụ: Chánh văn phòng Huyện ủy Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 

3. Cựu sinh viên Trương Xuân Việt

- Khóa học: Lớp K34 Tâm lý giáo dục (1999 - 2003)

- Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động huyện Phong Thổ, Lai Châu

- Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Phong Thổ, Lai Châu

 

4. Cựu Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Kỉnh

- Khóa học: Khóa 3 (2006 - 2010)

- Đơn vị công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

  
 

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của Khoa Tâm lý - Giáo dục thế nào?

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 1
 
  •   Hôm nay 213
  •   Tháng hiện tại 213
  •   Tổng lượt truy cập 1,957,971