http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


THÔNG TIN GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY CỦA KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC - CẬP NHẬT THÁNG 6.2017

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC
CẬP NHẬT THÁNG 6.2017
 
TT Tổ, Bộ môn Họ và tên Điện thoại Email
1 Khoa học giáo dục PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 0983856727 thanhhuyen191177@dhsptn.edu.vn
hoặc:
huyentlgd@gmail.com
 
2 Khoa học giáo dục TS. Hà Thị Kim Linh 0982207398 htklinh266@gmail.com
3 Khoa học giáo dục TS. Lê Thùy Linh 0979438777 lethuylinhsptn@gmail.com
4 Khoa học giáo dục ThS. NCS. Hoàng Trung Thắng 0987615775 caycanhtrungthang@gmail.com
5 Khoa học giáo dục ThS. Lê Hồng Sơn 01699037047 sonle.tlgd@gmail.com
6 Khoa học giáo dục TS. Nguyễn Thị Ngọc 0912024817 violetsptn@gmail.com
7 Khoa học giáo dục ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu 0915212911 nguyenngochieutlgd@gmail.com
 
8 Khoa học giáo dục ThS. NCS. Đàm Thị Kim Thu 0904244476 linh.thudtk@gmail.com
9 Khoa học giáo dục ThS. NCS. Đặng Thị Phương Thảo 0983280994 phuongthao.dhsptn@gmail.com
10 Khoa học giáo dục ThS. Nguyễn Thị Thanh 0988346505 thanhnt85.tlgd@gmail.com
11 Tâm lý học TS. Lê Thị Phương Hoa 0986167716 lephuonghoadhsptn@gmail.com
12 Tâm lý học PGS. TS. Phùng Thị Hằng 0978378399 hangdhsptn62@gmail.com
13 Tâm lý học ThS. GVC. Đầu Thị Thu 0915462446 dauthusp@gmail.com
14 Tâm lý học TS. Phí Thị Hiếu 0356634388 hieusptn@gmail.com
15 Tâm lý học TS. Phạm Văn Cường 0982030680 pvc.dhsptn@gmail.com
16 Tâm lý học ThS. Lê Như Hoa 0976759693 hoa.2207@gmail.com
17 Tâm lý học ThS. NCS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung 0974262648 nguyendohongnhung@dhsptn.edu.vn
         
 

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn