http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo thu các khoản phí, lệ phí tháng 12 năm 2017

Căn cứ kế hoạch thu hàng tháng, Trường thông báo các khoản tiền thu và kế hoạch thu tiền tháng 12 năm 2017:

 

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn