http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

(Ban hành kèm Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

ĐÍNH KÈM: Quy chế...xem chi tiết

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn