http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 12 năm 2017

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2017 - 2018, Nhà trường hướng dẫn các lớp sinh viên nội dung sinh hoạt tháng 12/2017 như sau:

 

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn