http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


Thông báo về việc Triển khai bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 2018

Để triển khai công tác Bảo hiểm y tế năm 2018 theo đúng luật Bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Nhà trường triển khai tới các đơn vị và sinh viên kế hoạch cụ thể như sau:

Nguồn tin: dhsptn.edu.vn