http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


HỆ THỐNG TRỢ LÝ KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC

HỆ THỐNG TRỢ LÝ KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC
STT Ảnh Họ và tên Chức vụ đảm nhiệm SĐT/Email
1
U Sau
ThS. Lê Hồng Sơn Trợ lý khoa học 01699037047
sonle.tlgd@gmail.com
2
Ngoc
TS. Nguyễn Thị Ngọc Trợ lý Sau đại học 0912024817
violetsptn@gmail.com
3
Nhu Hoa
ThS. Lê Như Hoa Trợ lý sinh viên 0976759693
hoa.2207@gmail.com
4  
Le Linh
ThS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung Trợ lý đào tạo 0974262648
nhungndh@gmail.com
5
D Thu
ThS. Đàm Thị Kim Thu Trợ lý Thanh tra Khảo thí 0904244476
linh.thudtk@gmail.com
 
CỐ VẤN HỌC TẬP
 
STT Ảnh Họ và tên Chức vụ đảm nhiệm SĐT/Email
1  
Hieu
 
ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu Cố vấn học tập K53 0972752000/
0915212911
nguyenngochieutlgd@gmail.com
2  
Thang
 
ThS. Hoàng Trung Thắng Cố vấn học tập K50 0987615775
caycanhtrungthang@gmail.com
3
Son
 
ThS. Lê Hồng Sơn Cố vấn học tập K50 0886698626
sonle.tlgd@gmail.com
4
Hang
 
PGS. TS. Phùng Thị Hằng Cố vấn học tập K50 0978378399
hangdhsptn62@gmail.com
5
Co Chuc
 
ThS. Nguyễn Thị Chúc Cố vấn học tập K50 0982724600
chuc.sptn@gmail.com
6
Co Huyen
 
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Cố vấn học tập K50 0983856727
thanhhuyen191177
@dhsptn.edu.vn
7
Co Thu
 
ThS. Đầu Thị Thu Cố vấn học tập K50 0915462446
dauthusp@gmail.com
8
Ha Linh
 
TS. Hà Thị Kim Linh Cố vấn học tập K50 0982207398
htklinh266@gmail.com
9
P Hoa
 
TS. Lê Thị Phương Hoa Cố vấn học tập K50 0986167716
lephuonghoadhsptn@gmail.co
10
Cuong
 
ThS. Phạm Văn Cường Cố vấn học tập K50/K52 0982030680
pvc.dhsptn@gmail.com
11
U Sau
 
ThS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung Giáo viên chủ nhiệm K50 0974262648
nhungndh@gmail.com
12  
Le Linh
 
TS. Lê Thùy Linh Cố vấn học tập K50 0979438777
lethuylinhsptn@gmail.com
13
Thao
 
ThS. Đặng Thị Phương Thảo Cố vấn học tập K50/K51 0983280884
phuongthao.dhsptn@gmail.com
14
10dam thu
 
ThS. Đàm Thị Kim Thu Cố vấn học tập K50 0904244476
linh.thudtk@gmail.com
15
P Hieu
 
PGS. TS. Phí Thị Hiếu Cố vấn học tập K50 0356634388
hieusptn@gmail.com
16
6ngoc
 
TS. Nguyễn Thị Ngọc Cố vấn học tập K50 0912024817
violetsptn@gmail.com
17
Hung Linh
 
TS. Phạm Hùng Linh Cố vấn học tập K50 hunglinhp@dhsptn.edu.vn
 

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: Khoa Tâm lý - Giáo dục