http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn


BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Tổng hợp bài giảng, giáo án điện tử của cán bộ, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục
I - BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC
 
 • PGS.TS. Phùng Thị Hằng
 • ThS. Nguyễn Thị Chúc
 • ThS. Đầu Thị Thu
 • TS. Lê Thị Phương Hoa
 • ThS. Phạm Văn Cường
 • PGS. TS. Phí Thị Hiếu
 • ThS. Lê Như Hoa
 • ThS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung
- Môn Tâm lý học (Cải thiện):
https://drive.google.com/open?id=0B0oo_xa9GJL2d1RsUlpVTnJyeHE1clh3Q3h4cHVrV01LcDlZ
- Môn Tâm lý học giáo dục K50:
https://drive.google.com/open?id=0B0oo_xa9GJL2S0lhZm9lZF9JRXc

II- BỘ MÔN KHOA HỌC GIÁO DỤC 
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • TS. Hà Thị Kim Linh
 • TS. Lê Thùy Linh
 • ThS. Hoàng Trung Thắng
 • TS. Nguyễn Thị Ngọc
 • TS. Phạm Hùng Linh
 • ThS. Lê Hồng Sơn
 • ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu
 • ThS. Đặng Thị Phương Thảo
 • ThS. Đàm Thị Kim Thu

 

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Nguồn tin: Khoa Tâm lý - Giáo dục